PWM Edition Instytut Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dla Autorów / Instructions for authors

1. Zasady edytorskie / Editorial guidelines

Redakcja uprzejmie prosi Autorów, aby zgłaszać propozycje tekstów zgodnie z opisanymi zasadami edytorskimi (pdf). Tekst złożony do redakcji Res Facta Nova powinien zawierać:

1. numer ORCID autora/ki
2. afiliację autora/ki
3. streszczenie w języku angielskim (do 250 słów)
4. słowa kluczowe w języku angielskim (5-7 słów kluczowych)
5. bibliografię

The Editorial Board kindly asks the Authors to submit their papers in accordance with the editorial guidelines (pdf). The articles submitted to the editorial board of Res Facta Nova should include:

1. ORCID number of the author
2. affiliation of the author
3. summary in English (up to 250 words)
4. keywords in English (5-7 keywords)
5. bibliography

2. Procedura recenzji / Review procedure

Redakcja Res Facta Nova respektuje zasadę recenzowania oryginalnych tekstów autorskich przez dwóch recenzentów, przestrzegając trybu określanego jako double-blind peer-review process:

1. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
2. Z tekstu kierowanego do recenzji usuwane są dane wskazujące na tożsamość autora.
3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie wchodzą z autorem w konflikt interesów.
4. Obowiązuje jednolity formularz recenzencki (w języku polskim lub angielskim).
5. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Warunkiem publikacji tekstu jest otrzymanie dwóch recenzji z pozytywną konkluzją.

Wzór formularza recenzenckiego (pdf)

Res Facta Nova adheres to a double-blind peer-reviewing policy:

1. The identities (and affiliations) of the authors and reviewers are concealed from each other.
2. Data indicating the author's identity are removed from the text sent for review.
3. Two independent reviewers who have no conflict of interest with the author are appointed to evaluate each article.
4. A uniform review form is obligatory (in Polish or English).
5. The review concludes with an unambiguous conclusion as to whether the article can be published or rejected.
6. The condition for the publication of the text is obtaining two positive reviews.

Reviewer Form (pdf)

3. Ghostwriting

Aby zminimalizować zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship” każdy autor tekstu publikowanego na łamach Res Facta Nova (nie dotyczy autorów tekstów przedrukowanych oraz przekładów) będzie musiał złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie.

Oświadczenie autora (pdf)

In order to minimize the phenomena of “ghostwriting” and “guest authorship” each author of the text published in Res Facta Nova (not applicable to the authors of reprinted or translated texts) will have to sign the following declaration.

Declaration (pdf)

4. Etyka publikacyjna / Publication Ethics

Res Facta Nova respektuje zasady Core practices promowane przez Committee of Publication Ethics. Czasopismo stosuje także wytyczne zawarte w COPE Guidelines.

Etyka publikacyjna obejmuje m.in. sposoby postępowania w przypadku podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację oraz sposoby postępowania w przypadku podejrzenia o plagiat.

Res Facta Nova follows Core practices promoted by the Committee of Publication Ethics. The journal also adheres to the COPE Guidelines.

Publication ethics includes, among other things: procedures in case of suspicion of redundant (duplicate) publication and procedures in case of suspicion of plagiarism.

5. Polityka antyplagiatowa / Anti-plagiarism measures

W celu zminimalizowania ryzyka plagiatu od roku 2022 redakcja stosuje program antyplagiatowy iThenticate

In order to minimize the risk of plagiarism, since 2022 the editorial board has been using the iThenticate plagiarism detection software.

6. Polityka otwartego dostępu / Open Access Policy

Res Facta Nova to czasopismo o otwartym dostępie, co oznacza, że ​​wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkowników. Przesyłając swój tekst, autorzy wyrażają zgodę na publikację  tekstów zgodnie z klauzulą ​​otwartego dostępu: teksty przechodzą pełny proces recenzji naukowej i są bezpłatnie udostępniane na stronie czasopisma i na platformie PRESSto. Wszystkie teksty można pobrać bezpłatnie.

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. By submitting their text, the authors agree that all Res Facta Nova  texts are published in accordance with the Open Access clause: they undergo a full scientific review process, are made available free of charge on the journal’s website and on the PRESSto platform. All texts can be downloaded free of charge

7. Prawo autorskie / Journal’s copyright terms

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w piśmie Res Facta Nova są zobowiązani do podpisania umowy, zgodnie z którą udziela Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu na czas nieoznaczony nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie utworu na określonych w umowie polach eksploatacji.

Authors of articles accepted for publication in the journal Res Facta Nova are required to sign an agreement, according to which they grant Polskie Wydawnictwo Muzyczne a free, non-exclusive license for an indefinite period of time to use the work in the fields of exploitation specified in the agreement.

8. Licencja / Licence terms

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji CREATIVE COMMONS:
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Articles are licensed under a CREATIVE COMMONS:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

9. Cytowania / Citations

Res Facta Nova są zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

The Res Facta Nova comply with I40C for open citations.

10. Brak opłat za publikowanie / No publishing fees

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie manuskryptu, proces recenzencki, prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

The journal does not charge for manuscript submission, the review process, editorial work on texts or for publication.

11. Archiwizacja / Archiving Policy

Zawartość czasopisma jest obecnie archiwizowana w oparciu o PKP PN.

The journal content is currently archived with a long-term preservation service PKP PN.

Najnowsze numery czasopisma dostępne są także w bazie PRESSto. / The latest issues of the journal are also available from PRESSto database.

12. Repozytorium / Repository Policy

Res Facta Nova umożliwia autorom zdeponowanie opublikowanych wersji ich artykułów w dowolnym publicznym repozytorium, które spełnia odpowiednie standardy archiwizacji, cytowania i przechowywania tekstów.

Res Facta Nova allows authors to deposit the published versions of their articles in any public repository that meets appropriate archiving, citation and curation standards.

13. Recenzenci tomów / List of reviewers:

19 (28) 2018
dr Anna R. Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr Małgorzata Chmurzyńska, Uniwersytet Fryderyka Chopina, PL
dr hab. Krzysztof Guczalski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Tadeusz Kornaś, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Bogumiła Mika, Uniwersytet Śląski, PL
dr hab. Tomasz Misiak, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, PL
dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr Joanna Posłuszna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, PL
dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr Małgorzata Sternal, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr hab. Marcin Trzęsiok, Akademia Muzyczna w Katowicach, PL
dr Sławomir Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Michał Wierzchoń, Uniwersytet Jagielloński, PL

20 (29) 2019
dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PL
dr hab. Agnieszka Draus, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr Agnieszka Drożdżewska, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Paweł Gancarczyk, Polska Akademia Nauk, PL
dr hab. Krzysztof Guczalski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Małgorzata Komorowska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, PL
dr Robert Losiak, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Mateusz Salwa, Uniwersytet Warszawski, PL
dr hab. Renata Skupin, Akademia Muzyczna w Gdańsku, PL
dr Magdalena Stochniol, Akademia Muzyczna w Katowicach, PL
dr Marcin Strzelecki, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL

21 (30) 2020
dr hab. Tomasz Baranowski, Uniwersytet Warszawski, PL
dr Maria Chełkowska-Zacharewicz, Uniwersytet Śląski, PL
dr hab. Rafał Ciesielski, Uniwersytet Jagielloński, PL
Prof. Magdalena Dziadek, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Małgorzata Gamrat, Akademia Sztuki w Szczecinie, PL
dr hab. Krzysztof Guczalski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr Eliza Krupińska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, PL
dr hab. Joanna Maleszyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
Prof. Wolfgang Marx, University College Dublin, IE
dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
dr Weronika Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Grzegorz Piotrowski, Uniwersytet Gdański, PL
dr Magdalena Stochniol, Akademia Muzyczna w Katowicach, PL
dr hab. Jacek Szerszenowicz, Akademia Muzyczna w Łodzi, PL
dr Anna Tenczyńska, Uniwersytet Warszawski, PL

22 (31) 2021
dr Michał Bajer, Uniwersytet Szczeciński, PL
Prof. Amy Bauer, University of California, Irvine, USA
dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska, Instytut Sztuki PAN, PL
dr hab. Rafał Ciesielski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Anna Chęćka, Uniwersytet Gdański, PL
dr hab. Agnieszka Draus, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr hab. Małgorzata Gamrat, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, PL
Prof. Levon Hakobian, The State Institute for Art Studies, Moscow, RUS
dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Kinga Kiwała, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, PL
dr Dobrawa Lisak-Gębala, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Katarzyna Lisiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
Prof. Wolfgang Marx, University College Dublin, IE
dr hab. Joanna Miklaszewska, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr Weronika Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
Prof. Mackenzie Pierce, Cornell University, Ithaca, USA
dr hab. Renata Skupin, Akademia Muzyczna w Gdańsku, PL
dr Marcin Strzelecki, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr hab. Jacek Szerszenowicz, Akademia Muzyczna w Łodzi, PL
prof. dr hab. Marta Szoka, Akademia Muzyczna w Łodzi, PL

23 (32) 2022
dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska, prof. ISPAN, Instytut Sztuki PAN, PL
dr hab. Agnieszka Draus, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, PL
dr hab. Krzysztof Guczalski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr Anna Igielska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Iwona Lindstedt, Uniwersytet Warszawski, PL
dr Robert Losiak, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Sylwia Makomaska Uniwersytet Warszawski, PL
dr Dominika Micał, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, PL
dr hab. Tomasz Misiak, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, PL
dr Weronika Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr Paweł Siechowicz, Uniwersytet Warszawski, PL
dr Jacek Smolicki, Linköping University, PSW
dr Magdalena Stochniol, Akademia Muzyczna w Katowicach, PL


24 (33) 2023

Prof. Oana Andreica, Gheorghe Dima National Music Academy in Cluj-Napoca, RO Prof. Ricardo Nogueira de Castro Monteiro, Federal University of Cariri (UFCA), BR
Prof. Ethan Haimo, Bar-Ilan University, IL
dr hab. Bogumiła Mika, Uniwersytet Śląski, PL
dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr Weronika Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
dr Eduardo Plaza, Universidad Simón Bolívar, VE
dr Iwona Sowińska-Fruhtrunk, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, PL
dr hab. Renata Skupin, Akademia Muzyczna w Gdańsku, PL
Prof. Rūta Stanevičiūtė, Lithuanian Academy of Music and Theatre, LT
dr Magdalena Stochniol, Akademia Muzyczna w Katowicach, PL
Prof. László Vikárius, Liszt Academy of Music, Budapest, HU

Res Facta Nova 2010-2024