PWM Edition Instytut Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pismo Res Facta Nova

ISSN: 1897-824X
ISSN (Online): 2544-9303
DOI: 10.14746/rfn
© copyright by Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Articles are licensed under a CREATIVE COMMONS

English version below

Cel i zakres

Res Facta Nova to pismo naukowe poświęcone muzyce współczesnej. Od
początku istnienia (od roku 1967), niezależnie od meandrów polskiej
kultury i polityki kulturalnej, pismo stanowi istotny element pejzażu
refleksji muzykologicznej, krytyczno-muzycznej i okołomuzycznej w
Polsce. Do grona jego założycieli należeli Michał Bristiger, Stefan
Jarociński, Józef Patkowski i Mieczysław Tomaszewski.

„Res Facta Nova” publikuje przede wszystkim artykuły dotyczące
współczesnej twórczości muzycznej (polskiej i światowej), a także
artykuły problemowe poświęcone m.in. semiotyce, estetyce, filozofii,
socjologii czy psychologii muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień sztuki współczesnej.
Oprócz oryginalnych artykułów naukowych w piśmie publikowane są także
przekłady ważnych zagranicznych tekstów muzykologicznych, wokół których
toczą się międzynarodowe dyskusje, oraz polemiczne artykuły recenzyjne.
Po roku 2000 w piśmie pojawiły się publikacje w języku angielskim, ważną
rolę pełnią wśród nich artykuły zagranicznych autorów zajmujących się
polską muzyką współczesną.

Historia „Res Facta (Nova)” sięga 1967 roku, a w gronie założycieli
pisma znaleźli się Michał Bristiger, Stefan Jarociński, Józef Patkowski i
Mieczysław Tomaszewski. Redaktorzy założyciele oraz kontynuatorzy myśli
przewodniej pisma, jaką było udostępnienie polskiemu odbiorcy ważnych i
rzadkich tekstów najszerzej rozumianej współczesnej myśli o muzyce, nie
stroniącej również od odniesień do tradycji Europy i kultur
pozaeuropejskich, mieli na uwadze rosnącą potrzebę konfrontacji
polskiego środowiska muzykologicznego (i nie tylko) z tym, co poza
granicami Polski publikowano i o czym szeroko dyskutowano. To właśnie na
łamach „Res Facta” i „Res Facta Nova” (od 1994) pojawiali się po raz
pierwszy w Polsce kompozytorzy, muzykolodzy, krytycy i filozofowie,
którzy odcisnęli swoją twórczością ślad także na kolejnych pokoleniach
rodzimych artystów i intelektualistów, tacy jak John Cage, Olivier
Messiaen, Witold Lutosławski, Carl Dahlhaus, Paul Ricoeur, Hans Georg
Gadamer, Theodor Adorno a współcześnie Karol Berger, Reinhold Brinkmann,
Eero Tarasti, Gérard Grisey, Paweł Szymański czy Paweł Mykietyn.

Po 1989 roku, m.in. dzięki zaangażowaniu Macieja Jabłońskiego,
czasopismo zaczęło być wydawane jako „Res Facta Nova” w Poznaniu,
najpierw w Ars Nova, a od drugiego numeru (1997 rok) w Poznańskim
Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Począwszy od roku 2016 pismo wydawane jest
przez swego pierwotnego wydawcę, Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Od 2010
roku partnerem naukowym pisma jest Instytut Muzykologii Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i
Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i
recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismu
przyznano 40 punktów.

Redaktorami naczelnymi pisma byli kolejno:

Michał Bristiger (1967-2010)
Marcin Gmys (2010-2020)
Ewa Schreiber (od 2020)

Indeksacja

Pismo indeksowane jest w następujących bazach:

Aims and scope

Res Facta Nova is an academic journal devoted to contemporary music.
From the beginning (it was founded in 1967), regardless of the
vicissitudes of Polish culture and cultural policies, it has been an
important landmark in the musicological, critical-musical and
music-related writings in Poland. Among the journal’s founders were
Michał Bristiger, Stefan Jarociński, Józef Patkowski and Mieczysław
Tomaszewski.

Res Facta Nova concentrates on publishing articles concerning
contemporary music compositions (from Poland and abroad), as well as
texts on issues such as the semiotics, aesthetics, philosophy, sociology
and psychology of music, with particular focus on contemporary art.
Alongside original scholarly articles the journal also publishes
translations of significant foreign texts on musicology that have
attracted international discussions, as well as polemical reviews. From
the year 2000 the journal has been including publications in English,
and articles by foreign authors writing on Polish contemporary music
play an important role among them.

The history of Res Facta (Nova) reaches back to 1967. The journal’s
leading idea was to offer Polish readers the most important and
exceptional texts on contemporary ideas about music in their broadest
sense, referring to the traditions of European and non-European
cultures. Adhering to this principle, the founders and editors were
aware of the growing need to acquaint the Polish musicological community
(as well as the wider public) with what was being published and widely
discussed outside Poland. It was in the columns of Res Facta and Res
Facta Nova (from 1994) that the outstanding composers, musicologists,
critics and philosophers who were to influence the future generations of
native artists and intellectuals made their first appearance in Poland.
They included John Cage, Olivier Messiaen, Witold Lutosławski, Carl
Dahlhaus, Paul Ricoeur, Hans Georg Gadamer, Theodor Adorno, and now
Karol Berger, Reinhold Brinkmann, Eero Tarasti, Gérard Grisey, Paweł
Szymański and Paweł Mykietyn.

After 1989, with the arrival of Maciej Jabłoński as editor, the journal
was published as Res Facta Nova in Poznań, first by Ars Nova, and from
its second issue (in 1997) by Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
[the Poznań Society of Friends of Learning]. Since 2016 the journal has
been published by its original publisher, Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
In 2021 it was awarded 40 points in the index of academic journals of
the Minister of Science and Higher Education. Since 2010 its academic
partner has been the Institute of Musicology of the Adam Mickiewicz
University in Poznań.

The journal’s editors-in-chief in consecutive order:

Michał Bristiger (1967-2010)
Marcin Gmys (2010-2020)
Ewa Schreiber (2020)

Indexing

The journal is indexed in the following databases:

Res Facta Nova 2010-2024