PWM Edition Instytut Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aktualności

Nagranie rozmowy z 24.01.2024 z udziałem Marcina Trzęsioka, Ireneusza Gielaty i Marcina Krajewskiego oraz Ewy Schreiber (prowadzenie)

Zapis dyskusji online o trzecim tomie Biblioteki Res Facta Nova - książce Muzyka doświadczenia. Eseje i studia autorstwa Marcina Trzęsioka.

Opis publikacji:

Począwszy od XIX wieku, sztuki stają się terenem próbowania nowych form duchowości (które, paradoksalnie, okazują się często nowoczesną mutacją przekonań towarzyszących człowiekowi od tysiącleci). Wizje artystów, w świecie sztuk akceptowane, gdzie indziej spotkałyby się z krytyką ze strony dwóch spolaryzowanych frakcji, które wyłoniły się u progu nowożytności – nauki i religii. Epoka owych prób nie jest bynajmniej zamknięta: tym, co romantycy i moderniści zostawiają nam w spadku, jest przede wszystkim zadanie eksploracji tajemniczych powiązań umysłu i świata. Artyści dwóch ostatnich wieków czerpali bowiem swe intuicje wprost z doświadczenia i twórczej wyobraźni, a przy tym nie stronili od teorii – w gmatwaninie przeżyć starali się odnaleźć jakiś porządek. W procesie określania natury tego porządku szczególną rolę odegrała muzyka: sztuka dynamicznej współzależności i przeszywającej bezpośredniości.

Zamieszczone w książce teksty rozważają te problemy z różnych perspektyw. To interdyscyplinarne studia o muzykach, pisarzach, filozofach i ludziach nauki, których wysiłki służyły artykulacji sensu postoświeceniowego doświadczenia świata w medium sztuki, a zwłaszcza muzyki.


Nagranie rozmowy z 26.06.2023 z udziałem Lydii Goehr, Agnieszki Draus, Krzysztofa Guczalskiego, Ryszarda Lubienieckiego, Zbigniewa Białasa oraz Ewy Schreiber (prowadzenie)

Książka Lydii Goehr Dzieła muzyczne w muzeum wyobraźni. Esej z filozofii muzyki jest drugim tomem Biblioteki Res Facta Nova, nawiązującej do serii wydawniczej ukazującej się w latach 1970-1988 pod nazwą Biblioteka Res Facta.

Praca Lydii Goehr to w ostatnich dziesięcioleciach jedna z najczęściej cytowanych prac zakresu filozofii muzyki. Autorka wykazuje w niej ograniczenia metody analitycznej, które przekracza, wprowadzając perspektywę historyczną. Centralnym zagadnieniem publikacji jest pojęcie „dzieła” muzycznego, które okazuje się historycznie uwarunkowanym fenomenem skrystalizowanym około 1800 roku. Wtedy też narodziły się funkcjonujące do dziś normy i zwyczaje charakteryzujące praktyki społeczne związane z muzyką klasyczną. Zagadnienie to ukazane zostaje w szerokim kontekście dziejowym, sięgającym wstecz do czasów starożytnych oraz w przód – do nurtów eksperymentalnych XX wieku. Epoka, w której pojęcie „dzieła” zyskało funkcję normatywną, jawi się w tym świetle jako względnie krótka i przemijająca już faza w procesie przemian kultury. Autorka porusza na tym tle m.in. problem autentyczności wykonawstwa na dawnych instrumentach, dokonując krytyki ideału „wierności dziełu” („Werktreue”).


Nagranie rozmowy z udziałem Teresy Maleckiej, Ryszarda Koziołka, Marcina Gmysa, Marcina Trzęsioka oraz Anny Tenczyńskiej (prowadzenie).

Czy muzycznych arcydzieł można słuchać jako dźwiękowego języka miłości? Co może powiedzieć nam o tym muzyka Mozarta, Schumanna, Wagnera, Messiaena czy Straussa? Odpowiedzi na te i inne pytania przynosi książka Constantina Florosa „Człowiek, miłość i muzyka”, która w swoim polskim przekładzie inauguruje serię Biblioteki Res Facta Nova
nawiązującą do serii wydawniczej ukazującej się w latach 1970-1988 pod nazwą Biblioteka Res Facta. Publikacja wydana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne daje polskiemu czytelnikowi dostęp do myśli jednego z najbardziej oryginalnych muzykologów ostatnich dekad. Floros należy do pionierów interdyscyplinarnej i humanistycznej refleksji o muzyce, jest autorem kanonicznych interpretacji kanonicznych dzieł muzycznych, a także wnikliwym krytykiem kultury, nie tylko muzycznej. Wszystkie te cechy jego pisarstwa widoczne są w „Człowieku, miłości i muzyce”.

ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH
Czasopismo "Res Facta Nova"
DOFINANSOWANIE
30 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
30 000 zł

Res Facta Nova 2010-2024