Dla Autorów / Instructions for authors

1. Zasady edytorskie / Editorial guidelines

Redakcja uprzejmie prosi Autorów, aby zgłaszać propozycje tekstów zgodnie z opisanymi zasadami edytorskimi. Tekst złożony do redakcji Res Facta Nova powinien zawierać:

1. numer ORCID autora/ki
2. afiliację autora/ki
3. streszczenie w języku angielskim (do 250 słów)
4. słowa kluczowe w języku angielskim (5-7 słów kluczowych)
5. bibliografię

The Editorial Board kindly asks the Authors to submit their papers in accordance with the editorial guidelines. The articles submitted to the editorial board of Res Facta Nova should include:

1. ORCID number of the author
2. affiliation of the author
3. summary in English (up to 250 words)
4. keywords in English (5-7 keywords)
5. bibliography

2. Procedura recenzji / Review procedure

Redakcja Res Facta Nova respektuje zasadę recenzowania oryginalnych tekstów autorskich przez dwóch recenzentów, przestrzegając trybu określanego jako double-blind peer-review process:

1. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
2. Z tekstu kierowanego do recenzji usuwane są dane wskazujące na tożsamość autora.
3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie wchodzą z autorem w konflikt interesów.
4. Obowiązuje jednolity formularz recenzencki (w języku polskim lub angielskim).
5. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Warunkiem publikacji tekstu jest otrzymanie dwóch recenzji z pozytywną konkluzją.

Wzór formularza recenzenckiego

Res Facta Nova adheres to a double-blind peer-reviewing policy:

1. The identities (and affiliations) of the authors and reviewers are concealed from each other.
2. Data indicating the author's identity are removed from the text sent for review.
3. Two independent reviewers who have no conflict of interest with the author are appointed to evaluate each article.
4. A uniform review form is obligatory (in Polish or English).
5. The review concludes with an unambiguous conclusion as to whether the article can be published or rejected.
6. The condition for the publication of the text is obtaining two positive reviews.

Reviewer Form

3. Ghostwriting

Aby zminimalizować zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship” każdy autor tekstu publikowanego na łamach Res Facta Nova (nie dotyczy autorów tekstów przedrukowanych oraz przekładów) będzie musiał złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie.

Oświadczenie autora

In order to minimize the phenomena of “ghostwriting” and “guest authorship” each author of the text published in Res Facta Nova (not applicable to the authors of reprinted or translated texts) will have to sign the following declaration.

Declaration

4. Etyka publikacyjna / Publication Ethics

Res Facta Nova respektuje zasady Core practices promowane przez Committee of Publication Ethics. Czasopismo stosuje także wytyczne zawarte w COPE Guidelines.

Res Facta Nova follows Core practices promoted by the Committee of Publication Ethics. The journal also adheres to the COPE Guidelines.

5. Recenzenci tomów / List of reviewers:

19 (28) 2018
dr Anna R. Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr Małgorzata Chmurzyńska, Uniwersytet Fryderyka Chopina, PL
dr hab. Krzysztof Guczalski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Tadeusz Kornaś, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Bogumiła Mika, Uniwersytet Śląski, PL
dr hab. Tomasz Misiak, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, PL
dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr Joanna Posłuszna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, PL
dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr Małgorzata Sternal, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr hab. Marcin Trzęsiok, Akademia Muzyczna w Katowicach, PL
dr Sławomir Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Michał Wierzchoń, Uniwersytet Jagielloński, PL

20 (29) 2019
dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PL
dr hab. Agnieszka Draus, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr Agnieszka Drożdżewska, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Paweł Gancarczyk, Polska Akademia Nauk, PL
dr hab. Krzysztof Guczalski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Małgorzata Komorowska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, PL
dr Robert Losiak, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Mateusz Salwa, Uniwersytet Warszawski, PL
dr hab. Renata Skupin, Akademia Muzyczna w Gdańsku, PL
dr Magdalena Stochniol, Akademia Muzyczna w Katowicach, PL
dr Marcin Strzelecki, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL

21 (30) 2020
dr hab. Tomasz Baranowski, Uniwersytet Warszawski, PL
dr Maria Chełkowska-Zacharewicz, Uniwersytet Śląski, PL
dr hab. Rafał Ciesielski, Uniwersytet Jagielloński, PL
Prof. Magdalena Dziadek, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Małgorzata Gamrat, Akademia Sztuki w Szczecinie, PL
dr hab. Krzysztof Guczalski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr Eliza Krupińska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, PL
dr hab. Joanna Maleszyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
Prof. Wolfgang Marx, University College Dublin, IE
dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
dr Weronika Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Grzegorz Piotrowski, Uniwersytet Gdański, PL
dr Magdalena Stochniol, Akademia Muzyczna w Katowicach, PL
dr hab. Jacek Szerszenowicz, Akademia Muzyczna w Łodzi, PL
dr Anna Tenczyńska, Uniwersytet Warszawski, PL

22 (31) 2021
dr Michał Bajer, Uniwersytet Szczeciński, PL
Prof. Amy Bauer, University of California, Irvine, USA
dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska, Instytut Sztuki PAN, PL
dr hab. Rafał Ciesielski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Anna Chęćka, Uniwersytet Gdański, PL
dr hab. Agnieszka Draus, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr hab. Małgorzata Gamrat, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, PL
Prof. Levon Hakobian, The State Institute for Art Studies, Moscow, RUS
dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Kinga Kiwała, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, PL
dr Dobrawa Lisak-Gębala, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Katarzyna Lisiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
Prof. Wolfgang Marx, University College Dublin, IE
dr hab. Joanna Miklaszewska, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr Weronika Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
Prof. Mackenzie Pierce, Cornell University, Ithaca, USA
dr hab. Renata Skupin, Akademia Muzyczna w Gdańsku, PL
dr Marcin Strzelecki, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr hab. Jacek Szerszenowicz, Akademia Muzyczna w Łodzi, PL
prof. dr hab. Marta Szoka, Akademia Muzyczna w Łodzi, PL

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora